BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę chodników wzdłuż ulicy J. Tuwima w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 26 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na budowę chodników wzdłuż ulicy J. Tuwima w Piszu. Umowę zawarto z P.H.U. - W. S. C. Waldemar Sałata z siedzibą w Kolnie przy ul. Grunwaldzkiej 40. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403

Pisz: Budowa chodników wzdłuż ulicy J. Tuwima w Piszu.

Numer ogłoszenia: 200343 - 2008; data zamieszczenia: 26.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 163957 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników wzdłuż ulicy J. Tuwima w Piszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników wzdłuż ulicy J. Tuwima w Piszu. Przedmiot zamówienia obejmuje: - montaż obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w ilości 1681,58 m - wykonanie chodników i ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej o grubości 6 cm o powierzchni całkowitej 2591,38 m2 (ścieżki rowerowe o szerokości 1,5 m z kostki kolorowej), - wykonanie trawników parkowych siewem wraz z rozrzuceniem ziemi i nawożeniem o powierzchni 3450 m2 - regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych w ilości 26 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.60-9, 45.11.00.00-1, 77.31.41.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 230608,84 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
* Zamówienie dotyczy projektu programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* P.H.U. - W. S. C. Waldemar Sałata z siedzibą w Kolnie, ul. Grunwaldzka 40, 18-500 Kolno, kraj woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 230608,84
* Oferta z najniższą ceną: 230608,84 oferta z najwyższą ceną: 283500,00
* Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 26 sie 2008 14:42
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2008 15:06
Data przejścia do archiwum: środa, 3 wrz 2008 14:07
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1364 razy