BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Sesja

Pisz, dnia 18 sierpnia 2008 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXVI-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 SIERPNIA 2008 ROKU / PIĄTEK / O GODZINIE 10-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/08 i Nr XXV/08 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu za 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości na terenie gminy Pisz.
10.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.
11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, położonej na terenie gminy Pisz.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2008 - 2012.
15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ulic w mieście Pisz do kategorii dróg gminnych.
17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum kulturalno-rozrywkowego z placem wielofunkcyjnym.
18.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki Nr 120 w mieście Pisz.
19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier.
21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla miasta Pisz ”.
22.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
23.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
24.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny Rady Miejskiej.
25.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Spraw Rodziny.
26.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej.
27.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej.
28.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.
29.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.
30.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji do Spraw Skarg Rady
31.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
32.Odpowiedzi na zapytania radnych.
33.Wolne wnioski i informacje.
34.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: środa, 27 sie 2008 08:11
Data opublikowania: środa, 27 sie 2008 09:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 sie 2008 15:08
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1104 razy