BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na podział nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 28 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na podział nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz . Umowę zawarto z Agencją Geodezyjną S.C. Zofia i Andrzej Dąbrowscy z siedzibą w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 11. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403


Pisz: Podział nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz
Numer ogłoszenia: 202487 - 2008; data zamieszczenia: 28.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 188406 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podział nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług podziału nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz. Przedmiot zamówienia obejmuje podział działki nr 1431/5 położonej w Piszu przy ul. Kmicica, na pięć działek.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.32.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1850 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Agencja Geodezyjna S.C. Zofia i Andzej Dąbrowscy z siedzibą w Piszu, ul. G. Gizewiusza 11, 12-200 Pisz, kraj woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 1850,00
* Oferta z najniższą ceną: 1850,00 oferta z najwyższą ceną: 2180,00
* Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 28 sie 2008 12:33
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2008 12:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 5 wrz 2008 12:51
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1328 razy