BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 120/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2008 r.

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje:

§ 1
W celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego powołuje się Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2
Pracami Zespołu kierują:
1) Przewodniczący Zespołu – Burmistrz Pisza;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Sekretarz Gminy Pisz.

§ 3
W skład Zespołu wchodzą:
1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Piszu:
1) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Skarbnik Gminy Pisz;
3) Naczelnik Wydziału Ogólnego;
4) Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki;
5) Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego;
6) Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
2. Pracownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, skierowani przez przełożonych do wykonywania zadań w Zespole, przedstawiciele:
1) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu;
2) Komendanta Powiatowego Policji w Piszu;
3) Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

§ 4
W zależności od rodzaju zdarzenia i potrzeb, w pracach Zespołu na prawach członka uczestniczą pozostali kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz jednostek organizacyjnych Gminy, przedstawiciele pozostałych zespolonych służb, inspekcji i straży oraz społecznych organizacji ratowniczych, a także innych jednostek organizacyjnych, w tym:
1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
2) Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych;
3) Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
4) Prezes Zarządu Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piszu;
5) Dyrektor Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Piszu;
6) Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Piszu;
7) Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piszu;
8) Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu;
9) Dyrektor Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu;
10) Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu;
11) Dyrektor Piskiego Domu Kultury w Piszu;
12) Dyrektor Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu;
13) Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu;
14) Przedstawiciel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piszu;
15) Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piszu;
16) Przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu;
17) Komendant Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Piszu;
18) Kierownik Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego-Stacji w Łupkach;
19) Kierownik Posterunku Energetycznego w Piszu;
20) Kierownik Rejonu Dystrybucji Gazu w Piszu.

§ 5
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.


§ 6
W uzasadnionych przypadkach, członkowie, o których mowa w § 4 do udziału w pracach
Zespołu mogą oddelegować upełnomocnionych przedstawicieli.

§ 7
Obsługę Zespołu zapewniają:
1) Naczelnik Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu – w zakresie
administracyjno–kancelaryjnym;
2) Skarbnik Gminy Pisz – w zakresie finansowym.

§ 8
Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń na terenie Gminy Pisz;
2) przygotowywanie propozycji i wniosków dotyczących wykonania działań ujętych w
Planie Reagowanie Kryzysowego Gminy Pisz;
3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
4) opiniowanie Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Pisz oraz realizowanie
wynikających z niego zadań.

§ 9
Szczegółowy zakres funkcjonowania Zespołu określa „Regulamin Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
.
§ 10
Miejscem prac Zespołu jest siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, o ile nie zostanie
ustalone inne miejsce posiedzenia Zespołu.§ 11
Traci moc zarządzenie Nr 142/06 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

§ 12
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 13
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2008 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 10 wrz 2008 08:09
Data opublikowania: środa, 10 wrz 2008 13:28
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1543 razy