BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 105/08 Burmistrza Pisza z dnia 4 sierpnia 2008 r.

w sprawie zasad organizacji i prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp, określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego bhp oraz szczegółowych programów instruktażu w zakresie bhp i ppoż.
Na podstawie art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r Nr 21 poz 94 z późn. zm. )oraz § 5 i §15 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami) z a r z ą d z a m , co następuje:

§1
Celem szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest:
1) Zaznajomienie pracowników z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania pracy.

2) Zapoznanie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym
stanowisku pracy.

3) Nabycie przez pracowników umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla
siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy
osobie, która uległa wypadkowi.
§ 2

1. Szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako:

1) szkolenie wstępne – instruktaż ogólny i stanowiskowy.

2) szkolenie okresowe.
2. Szkolenie wstępne ogólne i stanowiskowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
przeprowadzane jest w formie instruktażu przed zatrudnieniem i dopuszczeniem
pracownika do wykonywania pracy.

3. Szkolenie okresowe prowadzi jednostka organizacyjna uprawniona do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Szkolenie okresowe odbywa się w celu aktualizacji i ugruntowania wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, nabytych w czasie szkolenia wstępnego.

5. Po odbytym szkoleniu okresowym i złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym pracownik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Odpis zaświadczenia przechowywany jest w aktach osobowych pracownika
§ 3

1. Instruktaż ogólny odbywają wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

2. Instruktaż stanowiskowy należy prowadzić przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:
1) pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
2) pracownika zmieniającego stanowisko pracy i wykonującego pracę na kilku stanowiskach (w szkoleniu należy uwzględnić wszystkie rodzaje prac, które będą wchodziły w zakres obowiązków).
3) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką
§ 4

1. Szkolenia wstępne – instruktaż ogólny prowadzi inspektor ds. bhp

2. Szkolenie wstępne - instruktaż stanowiskowy- przeprowadza wyznaczona przez
pracodawcę osoba kierująca pracownikami, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia
instruktażu stanowiskowego.
3. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza
własnoręcznym podpisem w karcie szkolenia wstępnego, która przechowywana jest w
aktach osobowych pracownika.
§ 5

1. Szkolenie okresowe przeprowadza się :
1) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - raz na 3 lata;
2) dla osób kierujących pracownikami - raz na 5 lat;
3) dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych - raz na 6 lat;
2. Szkolenie okresowe dla pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 powinno trwać 8 godzin, a dla osób kierujących pracownikami - 16 godzin.
3. Szczegółowy wykaz stanowisk wraz z wymaganymi czasookresami szkoleń zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Ustala się szczegółowy program instruktażu ogólnego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piszu w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Ustala się szczegółowy program instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piszu w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
Ustala się szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracjno - biurowych w zakresie bhp i ppoż. w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7
Ustala się szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakresie bhp i ppoż. w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 8
Ustala się szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Piszu w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 9
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04 sierpnia 2008r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 22 wrz 2008 10:22
Data opublikowania: poniedziałek, 22 wrz 2008 10:38
Opublikował(a): Monika Stypułkowska
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 3806 razy