BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XIX-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 STYCZNIA 2004 ROKU / CZWARTEK/ O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU GMINY I MIASTA W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :
1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu Nr XVIII/03
4.Informacja Burmistrza Gminy i Miasta.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Odpowiedzi na zapytania radnych.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy i Miasta Pisz na 2004 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz stanowiących własność Gminy Pisz.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia terenów stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie miasta Pisz.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia prawa własności w formie darowizny nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul.Gdańskiej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany.
16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rostkach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych zastosowanych do ograniczenia wysokości przyznawanego dodatku mieszkaniowego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Pisz oraz gminnych jednostek i zakładów budżetowych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2004 rok:
1/ opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.
2/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
3/ stanowisko Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetu.
4/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie
5/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
22. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: środa, 21 sty 2004 09:40
Data opublikowania: środa, 21 sty 2004 12:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 sty 2004 16:27
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1459 razy