BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 137/08 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz, w składzie:

1. Ewa Szymańska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Anna Jankiewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Bogdańska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2008 roku

BURMISTRZ

/Jan Alicki/

Data powstania: środa, 29 paź 2008 14:04
Data opublikowania: środa, 29 paź 2008 17:33
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1446 razy