BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz /pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/254/04 Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz /pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/ obejmującego działki o numerach geodezyjnych 36, 35, 37, 34, 15, 14, 13, 12, 411, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9/3, 23, 24, 25, 26/1, 26/5, 26/6, 27/1, 27/3, 27/4, 32, 33, 28, 29, 10,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz /pomiędzy rzeką Pisą a drogą na plażę/ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 lutego 2009 r. do 06 marca 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu pokój nr 61 w godzinach od 11.00 do 13.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 23 lutego 2009 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w pokoju nr 61 o godzinie 11.00.
Zgodnie z art. 18 w/w ustawy każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść do niego uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
12 - 200 Pisz, pokój nr 61, w terminie do dnia 20 marca 2009 r. Pismo powinno zawierać nazwisko, imię, nazwę jednostki organizacyjnej, adres podmiotu, przedmiot uwagi, oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Data powstania: poniedziałek, 2 lut 2009 15:14
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lut 2009 16:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 11:51
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1352 razy