BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Z.7331/II/57/08/09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Pana Grzegorza Fronczek, zam. Gdynia
 
działającego z upoważnienia
PTK Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa


Burmistrz Pisza w dniu 03.02.2009 r. wydał decyzję nr 57/08/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie stacji bazowej PTK Centertel Sp. z o.o.  na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 248/4 położonej w obrębie Jeże, gm. Pisz.


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jeże.

Data powstania: wtorek, 3 lut 2009 14:28
Data opublikowania: wtorek, 3 lut 2009 16:05
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lut 2009 12:08
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1221 razy