BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji Z.7331/II/59/08/09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Pisz
      ul. Gustawa Gizewiusza 5
      12-200 Pisz

Burmistrz Pisza w dniu 03.02.2009 r. wydał decyzję nr 59/08/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Gajowej oraz wzdłuż ulicy Łowieckiej w m. Jagodne, na działkach o numerach ewidencyjnych 1466 i 1474 w obrębie Pisz 1 oraz 11/28, 12/23, 5/2 i 10 w obrębie Jagodne, gm. Pisz

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jagodne.

Data powstania: wtorek, 3 lut 2009 14:30
Data opublikowania: wtorek, 3 lut 2009 16:03
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lut 2009 12:09
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1258 razy