BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 31 stycznia 2009 r. zostały zawarte umowy w procedurze zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej. Umowy zawarto z Piskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Piszu przy ul. Wąglickiej 1. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403

Pisz: świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej
Numer ogłoszenia: 33505 - 2009; data zamieszczenia: 04.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16165 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pisz. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania.
I. W ramach zadania numer 1 przewiduje się wykonywanie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych położonych: - w Piszu przy ul. Warszawskiej na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 491, 492 i 493 o łącznej powierzchni 5,4758 ha, - we wsi Turośl na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 110 o powierzchni 0,90 ha. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) prowadzenia spraw związanych z usługami pogrzebowymi, w tym : a) wyznaczania pól kwater grzebalnych, b) pobierania opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach, c) nadzoru nad przygotowaniem grobu oraz nad ekshumacją zwłok, d) zakładania i prowadzenia ewidencji grobów zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie prowadzenia ewidencji grobów, e) prowadzenia księgi pochówków. 2) utrzymania porządku i czystości na terenie cmentarzy i w ich bezpośrednim sąsiedztwie zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz z uchwałą Nr XLIX/580/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 107, poz.1748), a w szczególności: a) koszenia trawy z jej wygrabieniem; b) oczyszczania terenów cmentarzy z chwastów i zarośli; c) usuwania odrostów przy drzewach; d) powierzchniowego oczyszczania terenu z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń; e) wiosennego i jesiennego usuwania liści; f) wykonywania cięć odmładzających krzewów ( skupin) oraz usuwania suchych krzewów; g) zamiatania alejek oraz chodnika przyległego do terenu cmentarza; h) odśnieżania i posypywania piaskiem ( bez użycia soli) alejek na cmentarzach oraz chodnika położonego w sąsiedztwie cmentarza, 3) naprawy i bieżącej konserwacji ogrodzenia cmentarzy. 4) uiszczania opłat za pobraną wodę. 5) prowadzenia spraw związanych z wycinką i prześwietlaniem drzew. 6) wytyczania alejek pomiędzy kwaterami w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany będzie do pobierania opłaty za korzystanie za miejsca pochówku zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz. II. W ramach zadania nr 2 przewiduje się wykonywanie usług w zakresie zarządzania kaplicą przycmentarną. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie nieruchomością, położoną w Piszu przy ul. Spokojnej, oznaczoną nr działki 1171/12 o powierzchni 4370 m2. Nieruchomość zabudowana jest domem pogrzebowym, w skład którego wchodzą następujące pomieszczenia: kaplica, zakrystia, pomieszczenia handlowe, poczekalni, przygotowalni-chłodni, socjalne, sanitarne oraz przedsionki o łącznej powierzchni 332,60 m2. 1) W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ww. obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki, b) wykonywania bieżących napraw ww. obiektu na koszt własny i własnym staraniem. c) ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania i eksploatacji ww. obiektu, d) przestrzegania przepisów p. poż. i BHP. e) utrzymania ww. obiektu oraz terenów przylegających do niego w czystości, f) informowania Zamawiającego o awariach i uszkodzeniach nieruchomości, g) używania ww. obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 2) W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub jakiegokolwiek zdarzenia powodującego obniżenie wartości ww. obiektu, całkowity koszt przywrócenia stanu początkowego ponosić będzie Wykonawca. Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany będzie do pobierania opłaty za wystawienia ciał w kaplicy zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11-5, 70.33.00.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 65409,83 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: ZADANIE NR 1 - zarządzanie cmentarzami

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o z siedzibą w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 46721,31
* Oferta z najniższą ceną: 46721,31 oferta z najwyższą ceną: 113950,00
* Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: ZADANIE NR 2 - zarządzanie kaplicą

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Piskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o z siedzibą w Piszu, ul. Wąglicka 1, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 18688,52
* Oferta z najniższą ceną: 18688,52 oferta z najwyższą ceną: 50163,84
* Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 4 lut 2009 12:54
Data opublikowania: środa, 4 lut 2009 13:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 lut 2009 13:16
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1585 razy