BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz, została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 12, za cenę brutto – 23 631,44 zł za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ w terminie 12 miesięcy.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta, według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A.
ul. Świętojańska 12
15-082 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (23 631,44 : 23 631,44)x100x3 = 300,00 pkt
Razem
300,00 pkt

Data powstania: czwartek, 5 lut 2009 14:19
Data opublikowania: czwartek, 5 lut 2009 14:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 lut 2009 11:39
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1265 razy