BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-4/09

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie
Burmistrz Pisza, działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póżn. zm.).


zawiadamia,

że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych niskiego napięcia nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi, na działkach o nr ewidencyjnych 235, 164/7, 164/6, 164/3, 164/16, 164/18, 163/1, 159/1, 159/2, 160/7, 160/2, 160/1, 162/5, 162/1, położonych w obrębie Łupki, gm. Pisz, nie może być załatwiona w terminie, określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 20 kwietnia 2009 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest fakt iż, rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zależy od uprzedniego uzgodnienia projektu decyzji w oparciu o art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./.
Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2009 14:03
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lut 2009 15:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 mar 2009 11:01
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1228 razy