BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz
Burmistrz Pisza informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dokonał zmian w treści SIWZ w postępowaniu na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz polegających na:

1) zmianie § 2 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ ,który otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w okresie 658 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia ……………………… z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 lit. c niniejszej umowy.”
2) Zmianie załącznika nr 3 do wzoru umowy – Harmonogramu, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z treścią załącznika do niniejszego pisma.
3) Zmianie w ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:
„ 5. Termin wykonania zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie 658 dni od daty podpisania umowy.”
4) Zmianie w załączniku nr 3 do SIWZ – wzorze oferty - zdanie:
„Oferuję realizację zamówienia w terminie 581 dni od daty podpisania umowy.” otrzymuje nowe brzmienie:
„Oferuję realizację zamówienia w terminie 658 dni od daty podpisania umowy.”

Ponadto informuje się, iż w wyniku zmian treści SIWZ zmienia się również termin składania i otwarcia ofert określony w ust. 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w pokoju nr 39 Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 do dnia 16.02.2009 r. do godz. 10. 50.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 39 w dniu 16.02.2009 r. o godz. 11. 10.”

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz.

W załączeniu: nowy harmonogram, aktualny jadnolity wzór oferty i aktualny jednolity wzór umowy
Data powstania: wtorek, 10 lut 2009 14:44
Data opublikowania: wtorek, 10 lut 2009 15:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 lut 2009 07:19
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1407 razy