BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 13 lutego 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin. Umowę zawarto z Markiem Piworowicz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI GEODEZYJNE Marek Piworowicz, ul. Gałczyńskiego 9/46, 12-200 Pisz. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403

Pisz: wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin
Numer ogłoszenia: 28000 - 2009; data zamieszczenia: 13.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10937 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie projektu podziału nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu podziału siedmiu nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Maldanin. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) projektu podziału działki nr 111/1 położonej w obrębie geodezyjnym Maldanin, na 2 działki 2) projektu podziału działki nr 1370/2 położonej w obrębie geodezyjnym Maldanin, na 2 działki 3) projektu podziału działki nr 194/15 położonej w obrębie geodezyjnym Maldanin, na 4 działki 4) projektu podziału działki nr 196/5 położonej w obrębie geodezyjnym Maldanin, na 2 działki 5) projektu podziału działki nr 196/6 położonej w obrębie geodezyjnym Maldanin, na 2 działki 6) projektu podziału działki nr 196/4 położonej w obrębie geodezyjnym Maldanin, na 2 działki 7) projektu podziału działki nr 194/5 położonej w obrębie geodezyjnym Maldanin, na 2 działki.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 3400,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Marek Piworowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI GEODEZYJNE Marek Piworowicz, ul. Gałczyńskiego 9/46, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 3400,00
* Oferta z najniższą ceną: 3400,00 oferta z najwyższą ceną: 8100,00
* Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 13 lut 2009 14:45
Data opublikowania: piątek, 13 lut 2009 15:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 lut 2009 15:41
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1354 razy