BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Jeże, gmina Pisz.
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Jeże, gmina Pisz.
Numery działek - 117/1 i 117/4
Powierzchnia działek - 611 m2
Numer KW - 3597
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym
o powierzchni użytkowej 187,93 m2

Cena wywoławcza nieruchomości - 65.000 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/336/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24.10.2008 r.
została przeznaczona do sprzedaży.
2.W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-
Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
6.W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pisz - teren byłej zlewni mleka.
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 17 lutego 2009 r. do dnia 09 marca 2009 r.

Data powstania: wtorek, 17 lut 2009 10:52
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 13:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 mar 2009 07:23
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1168 razy