BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 2, ul. Sienkiewicza,
-Numer działki – część 290,
-Numer KW – 13025,
-Powierzchnia nieruchomości – 285 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na wybudowanie wieży (masztu) dla instalacji urządzeń telekomunikacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą,
-Roczna wysokość czynszu– 18.000,00 zł oraz 22 % podatku VAT .

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/368/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 15 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5. Dzierżawca zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności przepisów prawa budowlanego.
6.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 17 lutego 2009 r. do dnia 10 marca 2009 r.
Data powstania: wtorek, 17 lut 2009 14:14
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 15:34
Data przejścia do archiwum: środa, 11 mar 2009 08:16
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1123 razy