BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/1/09

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

INFORMUJĘ

o wydaniu, na wniosek Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji gazu LNG oraz stacji redukcyjno-pomiarowej średniego ciśnienia gazu ziemnego wraz z likwidacją istniejącej mieszalni gazu P-B-P na działce o nr 116/2 w obrębie Pisz 2.


Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią w pokoju nr 61 w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: wtorek, 17 lut 2009 15:20
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 15:38
Data przejścia do archiwum: środa, 11 mar 2009 15:26
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1215 razy