BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn .zm.)
ZAWIADAMIAM

że, Burmistrz Pisza na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 i 85 w związku z art. 173 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 39a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku DREW-SEB Zakład Handlowo- Produkcyjny Sebastian Bałdyga Hejdyk 1 a, 12-220 Ruciane- Nida w dniu 17.02.2009 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania – adaptacji hali obsługi samochodów na potrzeby stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej na działce nr 1127/45 położonej w obrębie Pisz 1.

Od w/w decyzji służy stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.

Pouczenie:
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 / art. 49 KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/


Data powstania: wtorek, 17 lut 2009 15:22
Data opublikowania: wtorek, 17 lut 2009 15:37
Data przejścia do archiwum: środa, 18 mar 2009 15:45
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1276 razy