BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Z-7624/5/09

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a), b), c), art. 33 ust. 1 pkt 1- 8 w związku z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że do Urzędu Miejskiego w Piszu w dniu 19.01.2009 r. wpłynął wniosek Pana Tomasza Strumiłowskiego dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 200 DJP w systemie gnojowicowym ze zgarniaczami na działce o nr ewidencyjnym 183/3 w obrębie Łupki, gmina Pisz oraz otwartego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 2 700 m3 na działce o nr ewidencyjnym 200, położonej w obrębie wsi Łupki, gmina Pisz.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./ określa przedsięwzięcia dla realizacji których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z faktem, iż określone w w/w rozporządzeniu progi ilościowe mają charakter jedynie orientacyjny oraz biorąc pod uwagę szczegółowe uwarunkowania, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko określone w § 5 w/w rozporządzenia, organ uznał iż przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Z uwagi na wielkość produkcji zbliżonej do wielkości progowej określonej w § 2 ust. 1 pkt 43 w/w rozporządzenia, możliwość wystąpienia uciążliwości dla środowiska ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu, wykorzystywanie zasobów naturalnych, emisji i występowanie innych uciążliwości oraz możliwe konflikty społeczne przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia jest obowiązkowe. Zgodnie z art. 173 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko za przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust 1 pkt 1 w/w ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1 w/w ustawy występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Pisza jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w dniu 19.01.2009 r. wszczął postępowanie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78 ust.1 w/w ustawy tj, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

Inwestor wraz z wnioskiem złożył w tutejszym Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia polegającego na budowie budynku inwentarskiego na 200 DJP w systemie gnojowicowym ze zgarniaczami na działce o nr ewidencyjnym 183/3 w obrębie Łupki, gmina Pisz oraz otwartego zbiornika na płynne odchody zwierzęce o pojemności 2 700 m3 na działce o nr ewidencyjnym 200, położonej w obrębie wsi Łupki, gmina Pisz.
Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa.
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.
Akta sprawy wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz. Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju nr 61 w godzinach pracy Urzędu.
Informację na temat planowanego przedsięwzięcia i prowadzonego postępowania można uzyskać w pok. nr 61 w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Burmistrza Pisza ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

Informacja o wniosku oraz możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Data powstania: czwartek, 19 lut 2009 10:44
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2009 14:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 mar 2009 12:53
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1371 razy