BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz - ZADANIE NR 7
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 18 lutego 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz - ZADANIE NR 7. Umowę zawarto z Wiesławem Stankiewiczem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMUM Biuro Obsługi Nieruchomości inż. Wiesław Stankiewicz, ul. Unii Europejskiej 12, 11-500 Giżycko. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403

Pisz: Wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Numer ogłoszenia: 34508 - 2009; data zamieszczenia: 19.02.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25281 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inwentaryzacji i wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Przedmiot zamówienia składa się z 7 zadań. Zadanie nr 1 obejmuje - wycenę 70 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie; Zadanie nr 2 obejmuje - wycenę 8 nieruchomości zabudowanych; Zadanie nr 3 obejmuje- wycenę 120 działek gruntowych niezabudowanych; Zadanie nr 4 obejmuje - wycenę 50 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości; Zadanie nr 5 obejmuje - wycenę 60 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej; Zadanie nr 6 obejmuje - wycenę 50 nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego; Zadanie nr 7 obejmuje - inwentaryzację 50 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi; Świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na podstawie sukcesywnych jednorazowych zleceń zamawiającego. Zostanie w nich określona ilość nieruchomości z podaniem odpowiednio: oznaczenia, rodzaju i ich położenia.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 71339,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1
Nazwa: Zadanie nr 1
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wiesław Stankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMUM Biuro Obsługi Nieruchomości inż. Wiesław Stankiewicz, ul. Unii Europejskiej 12, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4400,00
Oferta z najniższą ceną: 4400,00 oferta z najwyższą ceną: 8500,00
Waluta: PLN.

Data powstania: czwartek, 19 lut 2009 15:01
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2009 15:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 lut 2009 15:16
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1337 razy