BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki –część 122,
-Numer KW – 13027,
-Powierzchnia nieruchomości – 9950 m2,
-Opis nieruchomości-teren rekreacyjny,
-Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy - 210 zł oraz 22% podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do dnia 31 grudnia 2009 r.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren użytków rolnych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2009 roku na konto Urzędu Miejskiego w Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 lutego 2009 r. do dnia 20 marca 2009 r.
Data powstania: piątek, 27 lut 2009 08:55
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2009 15:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 07:53
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1212 razy