BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Lipowa,
-Numer działki – część 473/18,
-Numer KW – 13024,
-Powierzchnia nieruchomości – 150 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na urządzenie parkingu ogólnodostępnego bez prawa grodzenia,
-Roczna wysokość czynszu– 150,00 zł oraz 22 % podatku VAT .

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 27 lutego 2009 r. do dnia 20 marca 2009 r.
Data powstania: wtorek, 3 mar 2009 14:16
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2009 15:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 07:53
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1140 razy