BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz, została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Jaropełka Lewickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PUA Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 7/35, za łączną cenę – 75 640,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jako jedyna złożona oferta według kryterium przyjętego w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów (najniższa cena), w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 1
PUA Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna
Jaropełk Lewicki
ul. Wyszyńskiego 7/35
10-457 Olsztyn
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (75 640,00 : 75 640,00)x100x4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt
Data powstania: wtorek, 3 mar 2009 15:07
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2009 15:17
Data przejścia do archiwum: środa, 11 mar 2009 15:17
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1349 razy