BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz”
Zamawiający Gmina Pisz działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zwanej w dalszej części „ustawą” - unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

W dniu 19.12.2008 roku Burmistrz Pisza wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwik, gm. Pisz. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Wykonawca PUA Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna Jaropełk Lewicki z siedzibą w Olsztynie przy ul. Wyszyńskiego 7/35, za realizację niniejszego zamówienia zaoferował kwotę brutto w wysokości 199 104,00 zł. Kwota ta znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację tego zamówienia.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Data powstania: wtorek, 3 mar 2009 15:09
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2009 15:21
Data przejścia do archiwum: środa, 11 mar 2009 15:17
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1334 razy