BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/58/08/09 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Pisz
      ul. Gustawa Gizewiusza 5
      12-200 Pisz

Burmistrz Pisza w dniu 27.02.2009 r. wydał decyzję nr 58/08/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Piszu, na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 44/1, 44/3 w obrębie Jagodne, gm. Pisz.  


Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jagodne.
Data powstania: środa, 4 mar 2009 10:18
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2009 16:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2009 16:26
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1127 razy