BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/51/08/09 o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Pisz
      ul. Gustawa Gizewiusza 5
      12-200 Pisz

Burmistrz Pisza w dniu 27.02.2009 r. wydał decyzję nr 51/08/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego, budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż projektowanego ciągu pieszo – rowerowego, na odcinku od ulicy Trzcinowej do ulicy Stefana Batorego w Piszu, na działkach  o numerach ewidencyjnych 319, 1176/2, 1602/1, 1678, 1788/2 położonych w obrębie Pisz 1 oraz budowie przejścia dla pieszych przez drogę krajową Nr 58 w km ok. 123+480 (pomiędzy istniejącymi zatokami autobusowymi) na działce nr 1440 położonej w obrębie Pisz 1 i budowie przejścia dla pieszych kat. „E” przez tory kolejowe w km 104,800, zabezpieczonego barierą w postaci labiryntu na działkach nr 1441, 1442/36, 1431/11 położonych w obrębie Pisz 1.Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: środa, 4 mar 2009 10:19
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2009 15:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2009 16:48
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1221 razy