BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z – 7624 /6/09

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm)

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz na działkach o nr 406/3, 262/2, 410/9, 411/6, 411/3, 412, 413/2, 414/14, 414/4, 414/5, 414/13, 419/1, 422/13, 431, 432, 424/14, 422/8, 422/9, 422/10, 422/11, 422/12, 429/11, 183/1, 433/16, 262/1, 414/9, 414/11, 411/1, 410/8, 423/1, 423/2, 425, 426, 427, 428 w obrębie Pisz 2.
Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 21.01.2009 r. Gmina Pisz wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz na działkach o nr 406/3, 262/2, 410/9, 411/6, 411/3, 412, 413/2, 414/14, 414/4, 414/5, 414/13, 419/1, 422/13, 431, 432, 424/14, 422/8, 422/9, 422/10, 422/11, 422/12, 429/11, 183/1, 433/16, 262/1, 414/9, 414/11, 411/1, 410/8, 423/1, 423/2, 425, 426, 427, 428 w obrębie Pisz 2.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 i 72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ,dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia może być wymagane. Zgodnie z art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.
Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
Burmistrz Pisza, zwrócił się z prośbą do Starosty Piskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 05.02.2009 r., znak: ZNS – 4316/07/2009 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Starosta Piski pismem z dnia 16.02.2009 r. , znak: ROŚ-7633/07/09 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, postanowił uznać że nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze intensywnie zurbanizowanym o powierzchni 2,4 ha ,co stanowi 0,2 % powierzchni miasta Pisz. Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz obejmuje zagospodarowanie terenu, głównie poprzez wymianę istniejących nawierzchni dróg, parkingów i chodników oraz odnowienie budynków przy placu Daszyńskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyzwolenia i ul.Rybackiej. Ponadto planuje się budowę kanalizacji deszczowej i ujęć wody do fontanny i dwóch zdrojów oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się zagospodarowanie terenów zielenią.
Przedsięwzięcie usytuowane jest w centrum miasta Pisz, w terenie silnie zurbanizowanym, w strefie ochrony konserwatorskiej. Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r. Zgodnie z w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, planowana inwestycja znajduje się poza obszarami:
- wodno-błotnymi,
- wybrzeży,
- górskimi i leśnymi,
- objętymi ochroną w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
- wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody,
- na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
- uzdrowiskowymi i obszarami ochrony uzdrowiskowej,
- przylegającymi do jezior.
Teren przewidziany do rewitalizacji zamieszkuje ok. 1000 osób, a korzysta z niego przeciętnie ok. 2000 mieszkańców dziennie. Gęstość zaludnienia obszaru wynosi 416 osób/ha.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą występować pewne uciążliwości związane ze zwiększoną emisją spalin, hałasu i zapylenia związane z pracą maszyn budowlanych i urządzeń. Po realizacji przedsięwzięcia, w związku ze zmianą organizacji ruchu, na omawianym obszarze zmniejszy się ruch pojazdów mechanicznych co w znacznym stopniu ograniczy emisję spalin i hałasu.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia i fazie jego eksploatacji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Wszelkie surowce i materiały używane w technologii pochodzą ze źródeł naturalnych i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.
Podczas realizacji przedsięwzięcia nie będzie zachodziło zjawisko kumulowania się oddziaływań, ponieważ w okresie jego realizacji nie przewiduje się działań o podobnych charakterze na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania inwestycji. W miejscu planowanej inwestycji i w jej otoczeniu nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody
Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku, oraz po analizie szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu inwestycji na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory i możliwość występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie

Pouczenie:
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 / art. 49 KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/


Data powstania: środa, 4 mar 2009 10:25
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2009 15:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 kwi 2009 14:07
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1565 razy