BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 27 lutego 2009 r. zostały zawarte umowy w procedurze zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Umowy zawarto z:

na zadanie nr 1 - Tadeuszem Kmieć prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, ul. 11 Listopada 15, 18-500 Kolno.
na zadanie nr 2 - Wiesławem Stankiewicz prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMUM Biuro Obsługi Nieruchomości inż. Wiesław Stankiewicz, ul. Unii Europejskiej 12, 11-500 Giżycko.
na zadanie nr 3 - Tadeuszem Kmieć prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, ul. 11 Listopada 15, 18-500 Kolno.
na zadanie nr 4 - Piela-Nieruchomości s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk.
na zadanie nr 5 - RIW-Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn.
na zadanie nr 6 - Krzysztofem Jórzak prowadzącym działalność gospodarczą po nazwą Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak, ul. Rybacka 3, 12-200 Pisz

Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

Pisz: Wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz
Numer ogłoszenia: 45451 - 2009; data zamieszczenia: 04.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25281 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inwentaryzacji i wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz. Przedmiot zamówienia składa się z 7 zadań. Zadanie nr 1 obejmuje - wycenę 70 lokali mieszkalnych z udziałem w gruncie; Zadanie nr 2 obejmuje - wycenę 8 nieruchomości zabudowanych; Zadanie nr 3 obejmuje- wycenę 120 działek gruntowych niezabudowanych; Zadanie nr 4 obejmuje - wycenę 50 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości; Zadanie nr 5 obejmuje - wycenę 60 nieruchomości gruntowych niezabudowanych do celów ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej; Zadanie nr 6 obejmuje - wycenę 50 nieruchomości gruntowych do celów sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego; Zadanie nr 7 obejmuje - inwentaryzację 50 lokali mieszkalnych z pomieszczeniami przynależnymi; Świadczenie usług w zakresie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się na podstawie sukcesywnych jednorazowych zleceń zamawiającego. Zostanie w nich określona ilość nieruchomości z podaniem odpowiednio: oznaczenia, rodzaju i ich położenia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 71339,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie nr 1

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Tadeusz Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, ul. 11 Listopada 15, 18-500 Kolno, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 10150,00
* Oferta z najniższą ceną: 10150,00 oferta z najwyższą ceną: 16100,00
* Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie Nr 2

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Wiesław Stankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OPTIMUM Biuro Obsługi Nieruchomości inż. Wiesław Stankiewicz, ul. Unii Europejskiej 12, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 2720,00
* Oferta z najniższą ceną: 2720,00 oferta z najwyższą ceną: 4000,00
* Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zadanie Nr 3

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Tadeusz Kmieć prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Geodezyjne i Wycena Nieruchomości Tadeusz Kmieć, ul. 11 Listopada 15, 18-500 Kolno, kraj/woj. podlaskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 10819,00
* Oferta z najniższą ceną: 10819,00 oferta z najwyższą ceną: 19200,00
* Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Zadanie Nr 4

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Piela-Nieruchomości s.c. Monika Prostko-Piela, Waldemar Piela, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 19250,00
* Oferta z najniższą ceną: 19250,00 oferta z najwyższą ceną: 32500,00
* Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Zadanie Nr 5

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* RIW-Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Kajki 7/6, 10-546 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 18000,00
* Oferta z najniższą ceną: 18000,00 oferta z najwyższą ceną: 39300,00
* Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Zadanie Nr 6

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Krzysztof Jórzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Inwestycyjna Nieruchomości Krzysztof Jórzak, ul. Rybacka 3, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 6000,00
* Oferta z najniższą ceną: 6000,00 oferta z najwyższą ceną: 9600,00
* Waluta: PLN.
Data powstania: środa, 4 mar 2009 11:25
Data opublikowania: środa, 4 mar 2009 15:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 mar 2009 08:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1597 razy