BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Karwik, gmina Pisz.

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.
Położenie nieruchomości - Karwik, gmina Pisz.
Numer działki - 132/3
Powierzchnia działki - 1,36 ha
Numer KW - 13709
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod
budowę stanicy wodnej i pola biwakowego oraz basenu
portowego stanicy wodnej
Cena wywoławcza nieruchomości - 500.000 zł + 22% VAT
Wadium - 50.000 zł.

1.Przetarg odbędzie się dnia 29 maja 2009 r. o godz. 10. 00 w sali nr 58
w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2.Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4.Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do
dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
5.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonym Uchwałą Nr VI/70/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki
numer 132/3 we wsi Karwik, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 75 poz. 1122 z 2003 r. położona jest w obszarach
oznaczonych symbolami: 1.ZI-zieleń izolacyjna wysoka,2.IT-pas drogi gospodarczej z
placem manewrowym i infrastrukturą, 3.IT, 4IT-nabrzeże Kanału Jeglińskiego, 5.UT-
stanica wodna i pole biwakowe, 6.KH-basen portowy stanicy wodnej.
7.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat,
jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego
zgodnie z pozwoleniem na budowę.
8. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
9.Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek
wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
10.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
12.Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem
notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
13.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
14.Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 17 9364
0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz -
najpóźniej do dnia 25 maja 2009 r. podając numer nieruchomości i jej położenie.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego
Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 9 mar 2009 12:33
Data opublikowania: poniedziałek, 9 mar 2009 12:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 maj 2009 13:32
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1403 razy