BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 11 marca 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz. Umowę zawarto z Jaropełkiem Janem Lewickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PUA Pracownia urbanistyczno-Architektoniczna Jaropełk Lewicki z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Wyszyńskiego 7/35. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

Pisz: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz
Numer ogłoszenia: 49373 - 2009; data zamieszczenia: 12.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 373843 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo, gm. Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej opracowaniem miejscowego planu, o którym mowa powyżej. Projektowany obszar objęty planem i zmianą studium wynosi ok. 62,00 ha W planie dla obszaru części wsi Jaśkowo, gm. Pisz zmieni się przeznaczenie gruntów rolnych na związane z rekreacją i turystyką oraz wprowadzone zostaną funkcje mieszkaniowa i usługowa. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia rysunku projektu planu w skali 1:1000, na mapach dostarczonych przez Zamawiającego. Projekty planu i zmiany studium powinny być wykonane w wersji cyfrowej oraz w wersji papierowej. Sporządzenie projektu planu miejscowego oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz powinno nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). Projekt planu miejscowego winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), natomiast projekt zmiany studium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.74.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 62000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* Jaropełk Jan Lewicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUA Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna Jaropełk Lewicki, ul. Wyszyńskiego 7/35, 10-457 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 62000.00
* Oferta z najniższą ceną: 62000.00 oferta z najwyższą ceną: 62000.00
* Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 12 mar 2009 12:32
Data opublikowania: czwartek, 12 mar 2009 14:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 07:53
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1527 razy