BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/12/09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 11.03.2009 r., wpłynął wniosek
Gminy Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego odcinka drogi krajowej Nr 58 w obrębie miejscowości Pisz i Snopki w km 118+800 do 119+600, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 137/2, 136/7, 39/1, 41, 42 w obrębie Pisz 2 oraz na działkach nr 351 i 560/2 w obrębie Snopki, gm. Pisz.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Snopki.

Data powstania: piątek, 13 mar 2009 13:37
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2009 16:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2009 11:28
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1219 razy