BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/10/09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że w dniu 05.03.2009 r. wpłynął wniosek
Pana Sławomira Romanowskiego
Z.E. WELT
Zatyki 1A
19-500 Gołdap

działającego z upoważnienia
PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Zakład Sieci Ełk
ul. Sportowa 1
19-300 Ełk

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1/32, 1/25, 1/8, 1/26 położonych w obrębie Jagodne, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jagodne.


Data powstania: piątek, 13 mar 2009 13:40
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2009 16:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2009 11:29
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1253 razy