BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 13 marca 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu. Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym w Piszu Spólka z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. F. A. Czerniewskiego 2. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

Pisz: Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu.
Numer ogłoszenia: 50223 - 2009; data zamieszczenia: 13.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33697 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Piszu na dz. o nr ewidencyjnych 495/3, 495/4, 495/5. Zakres prac obejmuje: a) budowę 9 szt. studni rewizyjnych i 17 wpustów oraz kanalizacji deszczowej z rur PCV: - o średnicy zewnętrznej 200 mm - 288,79 m, - o średnicy zewnętrznej 250 mm - 101,89 m, - o średnicy zewnętrznej 315 mm - 42,73 m, b) wykonanie podbudowy pod parking i drogę dojazdową o pow. 8533,00 m2 : - z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem B 2,5 o gr. 10 cm, c) budowę nawierzchni: - o pow. 8533,00 m2 z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca), - o pow. 8533,00 m2 z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), d) wykonanie elementów ulic: - ława pod krawężniki betonowa z oporem o kubaturze - 33,488 m3, - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o dł. 475 m, e) wykonanie oznakowania parkingu: - oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową o pow. 280 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9, 44.13.00.00-0, 45.25.56.00-5, 45.33.23.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 989858,25 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu sp. z o.o., ul. F. A. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 989858,25
Oferta z najniższą ceną: 989858,25 oferta z najwyższą ceną: 1125250,10
Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 13 mar 2009 14:34
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2009 16:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 11:35
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1297 razy