BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu.
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości – obręb geodezyjny Pisz 2, ul. Sienkiewicza,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na wybudowanie wieży (masztu) dla instalacji urządzeń telekomunikacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą,
- Numer działki – część 290
- Powierzchnia działki – 285 m2,
- Numer KW – 13025,
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 18000 zł oraz 22% podatku VAT.

-Wadium - 4000 zł.
-Minimalne postąpienie – 200 zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 23 kwietnia 2009 r. o godz. 10.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 15 lat.
3. W/w teren zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Dzierżawca zobowiązany będzie do przestrzegania obowiązujących norm i przepisów, a w szczególności przepisów prawa budowlanego.
5. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
7.Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany każdego roku wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
8. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
9. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 11 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 17 kwietnia 2009 r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2009 08:09
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2009 11:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 kwi 2009 13:45
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1226 razy