BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 13 marca 2009 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXV- ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 MARCA 2009 ROKU / PONIEDZIAŁEK / O GODZINIE 14-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/09 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 – 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2008 – 2012 ”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2009 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
16. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe dla zawodników i trenerów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: wtorek, 17 mar 2009 13:31
Data opublikowania: wtorek, 17 mar 2009 16:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 mar 2009 16:28
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1147 razy