BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości we wsi Jeże , gmina Pisz.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Jeże, gmina Pisz.
Numer działki - 72/3
Powierzchnia działki - 200 m2
Numer KW - 11024
Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
o powierzchni użytkowej 68,40 m2

Cena wywoławcza nieruchomości - 26.800 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/597/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30.06.2006 r.
została przeznaczona do sprzedaży.
2.W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-
Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
6.W/w nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pisz - teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i
zagrodowej.
7.W budynku mieszkalnym jest nieuregulowany stan prawny pomieszczeń na strychu.
8.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
9.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 19 marca 2009 r. do dnia 09 kwietnia 2009 r.

Data powstania: czwartek, 19 mar 2009 08:33
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2009 15:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 kwi 2009 07:31
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1096 razy