BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 18 marca 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu. Umowę zawarto z Robertem Barmą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma z siedzibą w Białej Piskiej, przy ul. Dolnej 2F. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

Pisz: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu
Numer ogłoszenia: 52611 - 2009; data zamieszczenia: 19.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32579 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wąglickiej w Piszu obejmująca: 1) Wykonanie zasilania i sterowania oświetlenia ze stacji 8-713 (Wąglicka 1) kablem typu YAKY 4x25 mm ² o długości c. l=50 m, wraz z rozbudową o dodatkowe obwody istniejącego układu pomiarowego; 2) Podwieszenie przewodów zasilających obwody oświetlenia i przewody sterownicze na słupach istniejącej linii napowietrznej nn 0,4kV typu AsXSn a)AsXSn 4x25 mm² o łącznej długości L = 1221 m b)AsXSn 4x25 mm² o łącznej długości L = 522 m oraz montaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem typu SL-100. RM 100/70 lub równoważnych szt. 28 3) Budowę nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na słupach wirowanych typu E lub równoważnych: a) AsXSn 4x25 mm² o łącznej długości L= 33m b) AsXSn 4x25 mm² o łącznej długości L= 28m oraz montaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem typu SL-100. RM 100/70 lub równoważnych szt. 2 4) Budowę nowej linii kablowej oświetlenia ulicznego na projektowanych słupach oświetleniowych YAKY 4x25 mm² o łącznej długości L= 144/166 m oraz montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem i oprawami typu SL-100. MR 100/70 lub równoważnymi szt. 3 5) Budowę szafki oświetleniowej SO z układem pomiarowym oświetlenia ulicznego, zasilaniem i sterowaniem na stacji transformatorowej nr 8-1639 (Wąglicka 2) 6) Instalację odgromników zaworowych właściwych dla linii z przewodami izolowanymi instalowanymi na przewodach fazowych przy słupach; 7) Przebudowę istniejącej linii napowietrznej- demontaż ręczny przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4x 95 mm 2 linii napowietrznych N.N. 0,068 km ; demontaż jednego słupa żelbetonowego linii NN pojedynczego z ustojami; montaż i mechaniczne stawianie jednego słupa pojedynczego żurawiem samochodowym (do 2 belek ustojowych) przestawienie słupa; montaż ręczny przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych 4x 95 mm 2 linii napowietrznych N.N. - analogicznie 0,068 km; regulacja zwisów przewodów o przekroju 70-95 mm.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.22.10-7, 45.11.12.00-0, 45.23.22.00-4, 45.23.14.00-9, 45.31.73.00-5, 45.31.23.10-3, 45.23.20.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 63751,65 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Robert Barma prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ELEKTROMET Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 63751,65
Oferta z najniższą ceną: 63751,65 oferta z najwyższą ceną: 141490,62
Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 19 mar 2009 15:51
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2009 16:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2009 09:52
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1349 razy