BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości –Pisz, ul. Kochanowskiego,
Numer działki – 1459/22,
Powierzchnia działki - 1248 m2,
Numer KW – 22912,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 125 000,00 zł + 22% VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/196/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003 r. została przeznaczona do sprzedaży.
2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ulicy Pisańskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/533/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76 poz. 1357 z dnia 9 czerwca 2006 r., położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B.7.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (domy jednorodzinne wolno stojące lub w zabudowie bliźniaczej)
7.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat od daty zawarcia aktu notarialnego nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 marca 2009 r. do dnia 11 kwietnia 2009 r.
Data powstania: piątek, 20 mar 2009 14:18
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2009 11:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 kwi 2009 07:11
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1200 razy