BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 23 marca 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na dobudowę sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu. Umowę zawarto z Piotrem Pawłem Tomankiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą REMBUD Piotr Tomanek z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Nowowarszawskiej 128/1. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

Pisz: Dobudowa sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu
Numer ogłoszenia: 54433 - 2009; data zamieszczenia: 24.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 12010 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dobudowa sali gimnastycznej do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu o powierzchni zabudowy - 556,89 m2 i kubaturze - 5234,89 m3, a w szczególności: - budowa sali gimnastycznej o wymiarach zewnętrznych 22,96 m x 16,10 m, - budowa przylegającego zaplecza piętrowego z poddaszem użytkowym o wymiarach zewnętrznych 10,22 m x 16,60 m, - dobudowa holu łączącego istniejący budynek szkoły z salą gimnastyczną, - zagospodarowanie terenu obejmującego wykonanie chodników i placów z kostki brukowej o pow. 821,20 m2, wykonanie trawników o pow. 785,25 m2 oraz nasadzenia zieleni.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.22.22-8, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1677700,73 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Piotr Paweł Tomanek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą REMBUD Piotr Tomanek, ul. Nowowarszawska 128/1, 15-206 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 1677700,73
Oferta z najniższą ceną: 1677700,73 oferta z najwyższą ceną: 2409939,26
Waluta: PLN.
Data powstania: wtorek, 24 mar 2009 16:02
Data opublikowania: wtorek, 24 mar 2009 16:21
Data przejścia do archiwum: środa, 1 kwi 2009 11:23
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1366 razy