BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7321/XIV /os/ 06/07/08/09

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego.
Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego
Dokumenty sprawy wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz. Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju numer 61 w dniach od 31 marca 2009 r. do 22 kwietnia 2009 r. w godzinach od 11.00 do 13.00.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski kierowane do Burmistrza Pisza w dniach od 31 marca 2009 r. do 22 kwietnia 2009 r.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub e-mail: pisz@home.pl w terminie do dnia 22 kwietnia 2009 r.

Uwagi i wnioski złożone po dniu 22 kwietnia 2009 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki i części miasta Pisz II, dla obszaru złóż piasku kwarcowego jest Burmistrz Pisza.

Data powstania: środa, 25 mar 2009 10:52
Data opublikowania: środa, 25 mar 2009 13:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 kwi 2009 13:34
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1289 razy