BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, Pl. Daszyńskiego,
-Numer działki – część 431,
-Numer KW – 24285,
-Powierzchnia nieruchomości – udział 119141/182561 w części działki nr 431 o pow. 66 m2,
-Opis nieruchomości-wydzierżawiona nieruchomość przeznaczona jest na wykonanie rozbudowy budynku znajdującego się na działce nr 183/2 w taki sposób by zachowany został ciąg komunikacyjny zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz.
-Roczna wysokość czynszu za wydzierżawienie 119141/182561 udziału w nieruchomości – 1300 zł + 22% VAT.

1.Udział Gminy Pisz w nieruchomości objęty niniejszym wykazem przeznaczony jest zgodnie z Uchwałą Nr XXX/358/08 Rady Miejskiej w Piszu z dna 18 grudnia 2008 r. do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r., stanowi teren oznaczony symbolem 6 KDW – droga wewnętrzna (ciąg pieszo - jezdny).
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 marca 2009 r. do dnia 17 kwietnia 2009 r.
Data powstania: czwartek, 26 mar 2009 14:15
Data opublikowania: czwartek, 26 mar 2009 14:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 kwi 2009 10:02
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1298 razy