BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 29 czerwca 2009 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXVIII- ma SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08 LIPCA 2009 ROKU / ŚRODA / O GODZINIE 13-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/09 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia mandatu radnego, w miejsce radnego, w przypadku którego stwierdzono wygaśnięcie mandatu.
9. Ślubowanie radnego.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pilchy na lata 2009 – 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kociołek Szlachecki na lata 2009 – 2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ujednolicenia terminu trwania współużytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Piszu.
20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, oraz zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie gminy Pisz.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2009 roku projektu „PISKA AKADEMIA AKTYWNOŚCI ” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pisz.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pisz.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „ Warmińsko – Mazurski Bank Danych – Pilotażowa implementacja dyrektywy INSPIRE w regionie ”, w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.
29. Odpowiedzi na zapytania radnych.
30. Wolne wnioski i informacje.
31. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: środa, 1 lip 2009 09:44
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2009 11:41
Data przejścia do archiwum: środa, 8 lip 2009 16:33
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1262 razy