BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Z.7331/II/26/09

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 23.06.2009 r. wpłynął wniosek Pana Mirosława Rutkowskiego B.P.E. „EL-PRIMA” Bondziszki 5, 16-406 Rutka Tartak Pracownia Projektowa DH “Alfa”, ul. Utrata 2c lok. 28, 16- 400 Suwałki działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej i kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN-0,4 kV wraz ze złączami, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 205/8, 205/68, 216, 205/5, 205/78 i 206/12 położonych w obrębie Pilchy, gm. Pisz. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pilchy.
Data powstania: piątek, 3 lip 2009 12:07
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2009 15:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2009 11:42
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1162 razy