BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E Z-7624/19/08/09

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 31 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./ w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm. ) zawiadamiam że do Urzędu Miejskiego w Piszu w dniu 09.09.2008 r. wpłynął wniosek Gminy Pisz, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej Zdory – Kwik, zlokalizowanej na części działek o nr 96 w obrębie Zdory, nr 293/2 w obrębie Szczechy Wielkie i nr 56/8 w obrębie Kwik, gmina Pisz w obszarze Natura 2000. Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm. / w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm. ), planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W/w inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem zgodnie z powołanymi wyżej przepisami występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 46 a ust. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 13.10.2008 r. znak : Z-7624/19/08 stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia. Inwestor w dniu 02.07.2009 r. złożył w tutejszym Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej Zdory – Kwik, zlokalizowanej na części działek o nr 96 w obrębie Zdory, nr 293/2 w obrębie Szczechy Wielkie i nr 56/8 w obrębie Kwik, gmina Pisz w obszarze Natura 2000. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./, w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm. ) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./, w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm. ), każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. Akta sprawy wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz Informacji na temat planowanego przedsięwzięcia i prowadzonego postępowania udziela Agnieszka Bogdańska pok. nr 61 w Urzędzie Miejskim w Piszu ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Burmistrza Pisza ul. Gizewiusza 5 12-200 Pisz w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Informacja o wniosku oraz o dostarczeniu w/w raportu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Kwik, Zdory i Szczechy Wielkie
Data powstania: piątek, 3 lip 2009 14:40
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2009 15:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2009 12:42
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1430 razy