BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod ogródek
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Warszawska,
-Numer działki – część dz. nr 474/10,
-Numer KW – 20513,
-Powierzchnia nieruchomości – 270 m2,
-Opis nieruchomości - teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu – 54 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2010 r.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., położona jest na obszarze 9 MN – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi i zielenią przydomową.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 lipca 2009 r. do dnia 29 lipca 2009 r.
Data powstania: środa, 8 lip 2009 11:04
Data opublikowania: środa, 8 lip 2009 12:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 lip 2009 15:38
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1178 razy