BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU Z – 7624 /14/ 09

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art.63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.) postanawiam odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Lipowej w Piszu od km 0+000 do km 0+460” Uzasadnienie: Wnioskiem z dnia 08.06.2009 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Lipowej w Piszu od km 0+000 do km 0+460” Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm./, przedsięwzięcie to zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia może być wymagane. Zgodnie z art. 173 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Planowany teren pod inwestycję będzie wynosił około 0,5 ha, przy łącznej długości przebudowywanej drogi 460 m. Teren planowanej inwestycji będzie obejmował tereny sąsiadujące obecnie z istniejącą drogą. Planowana inwestycja będzie polegała na :  Przebudowie ulicy Lipowej z poszerzeniem jezdni do 6,00 m  Przebudowie dwustronnych chodników o szerokości 2,00 m.  Budowie zatok postojowych.  Budowie kanalizacji deszczowej, dla odwodnienia pasa drogowego, z podłączeniem do miejskiej kanalizacji.  Likwidacji kolizji istniejącego uzbrojenia z przebudowywanym pasem drogowym o ile zaistnieje konieczność.  Wycince drzewostanu kolidującego z przebudowywaną drogą oraz negatywnie wpływającego na bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz zagospodarowanie zielenią. Po zakończeniu planowanej inwestycji dotychczasowe wykorzystanie terenu nie ulegnie zmianie w dość radykalny sposób. Przy przedmiotowym ciągu oprócz zabudowy wielorodzinnej, która pozostanie w stanie istniejącym usytuowane są i będą nadal obiekty usługowe W chwili obecnej droga powiatowa nr 4618 N – ul. Lipowa jest w złym stanie technicznym, posiada nienormatywne parametry, nie spełnia wymogów drogi powiatowej klasy L. Planowana do przebudowy droga obecnie posiada: -Zmienną szerokość jezdni, zbyt wąską na potrzeby jej użytkowników - Nierówne chodniki o zmiennej szerokości z widocznymi skutkami działania systemu korzeniowego istniejącego drzewostanu -Nierówną, spękaną nawierzchnię z licznymi ubytkami, miejscami zniszczoną przez korzenie drzew -Brak miejsc postojowych. Skutkuje to parkowaniem w każdym wolnym miejscu zarówno na ulicy jak i na chodnikach dla pieszych. Parkowanie na i tak niezbyt szerokiej jezdni powoduje wykluczenie znacznych odcinków drogi z ruchu, w konsekwencji czego powstaje problem wyminięcia dwóch pojazdów, większe zatłoczenie, wyższe emisje komunikacyjne oraz podwyższone ryzyko wypadków i kolizji drogowych. Po zakończeniu planowanej inwestycji dotychczasowe wykorzystanie terenu nie ulegnie zmianie w dość radykalny sposób. Przy przedmiotowym ciągu oprócz zabudowy wielorodzinnej, która pozostanie w stanie istniejącym usytuowane są i będą nadal obiekty usługowe. Ulica Lipowa w całości przebiega w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej. W otoczeniu przedmiotowej drogi zlokalizowane są zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków postulowane do wpisu do księgi rejestru zabytków. Przedsięwzięcie usytuowane jest w centralnej części miasta Pisz wśród zabudowy wielorodzinnej, poza obszarami: - wodno-błotnymi, - wybrzeży, - górskimi i leśnymi, - objętymi ochroną w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, - wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody, - na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, - uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej, - przylegającymi do jezior. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do obszaru objętego budową tj. ul. Lipowej oraz do terenów bezpośrednio sąsiadujących z drogą. Tereny bezpośrednio sąsiadujące z ul. Lipową należą w większości do wspólnot mieszkaniowych budynków wielorodzinnych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą występować pewne uciążliwości związane ze zwiększoną emisją spalin, hałasu i zapylenia związane z pracą maszyn budowlanych i urządzeń. Będą to emisje krótkotrwałe które zakończą się wraz z przebudową drogi. W trakcie realizacji przedsięwzięcia i w fazie jego eksploatacji, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Wszelkie surowce i materiały używane w technologii pochodzą ze źródeł naturalnych i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wycinką istniejącego drzewostanu, co umożliwi poszerzenie drogi, poprawi widoczność na drodze, oraz spowoduje dłuższą trwałość drogi gdyż większość ubytków w drodze powodował system korzeniowy istniejącego drzewostanu. Wycinka istniejących drzew nie będzie miała żadnego wpływu na gatunki chronione ptaków. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie będzie zachodziło zjawisko kumulowania się oddziaływań, ponieważ w okresie jego realizacji nie przewiduje się działań o podobnych charakterze na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania inwestycji. W miejscu planowanej inwestycji i w jej otoczeniu nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Burmistrz Pisza, jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach który stwierdza obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po rozpatrzeniu danych przedstawionych we wniosku, oraz po analizie szczegółowych uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz po rozpatrzeniu ewentualnych zagrożeń dla środowiska na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia oraz po uwzględnieniu ewentualnego wpływu inwestycji na środowisko tj. na zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, fauny i flory i możliwość występowania innych czynników fizycznych i chemicznych przy eksploatacji przedsięwzięcia, które mogłyby zanieczyszczać środowisko postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Burmistrz Pisza, zwrócił się z prośbą do Starosty Piskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, pismem z dnia 24.06.2009 r., znak: ZNS – 4316/31/09 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, stwierdził że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Starosta Piski pismem z dnia 01.07.2009 r. , znak: ROŚ-7633/31/09 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza, postanowił uznać że nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji. Wobec rozbieżności opinii organów, uprawnionych do ich wydania, po przeanalizowaniu stanowisk zajętych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu i Starostę Piskiego, Burmistrz Pisza jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach który stwierdza obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, podzielił pogląd Starosty Piskiego, i orzekł jak w sentencji niniejszego postanowienia. Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie Pouczenie: Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 / art. 49 KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/
Data powstania: środa, 8 lip 2009 11:50
Data opublikowania: środa, 8 lip 2009 12:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 sie 2009 13:12
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1550 razy