BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na place zabaw na terenie Gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 19 czerwca 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na place zabaw na terenie Gminy Pisz. Umowę zawarto z Andrzejem Cieślawskim i Adamem Wroneckim prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą CROQUET s.c. z siedzibą w Szczodrem przy ul. Trzebnickiej 81. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

Pisz: Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie Gminy Pisz
Numer ogłoszenia: 108947 - 2009; data zamieszczenia: 10.07.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80419 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, faks 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie Gminy Pisz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw usytuowanych na terenie Gminy Pisz, polegające na doposażeniu istniejących placów zabaw oraz zamontowaniu urządzeń w nowych miejscach przeznaczonych na ten cel, a w szczególności na: 1) doposażeniu placów zabaw mieszczących się w następujących miejscowościach: a) Pogobie Średnie: huśtawka wagowa - tradycyjna o wymiarach nie mniejszych niż 3,00 m x 0,40 m i H = 0,50 m oraz huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m; b) Szeroki Bór Piski: piaskownica o wymiarach nie mniejszych niż 3m x 3 m oraz sprężynowiec o wymiarach nie mniejszych niż 0,90 m x 0,30 m i H = 0,50 m; c) Jeglin: huśtawka wagowa - tradycyjna o wymiarach nie mniejszych niż 3,00 m x 0,40 m i H = 0,50 m oraz karuzela trójramienna z podestem z blachy aluminiowej ryflowanej o Ø podestu nie mniejszej niż 1,25 m; d) Turowo Duże: huśtawka wagowa - tradycyjna o wymiarach nie mniejszych niż 3,00 m x 0,40 m i H = 0,50 m; e) Babrosty: zestaw: zjeżdżalnia + przeplotnia + drabinka pionowa o wymiarach nie mniejszych niż 4,10 m x 4,20 m i H zestawu = 2,50 m; f) Ciesina: sprężynowiec podwójny o wymiarach nie mniejszych niż 2,00 m x 0,30 m i H = 0,50 m oraz zjeżdżalnia pojedyncza o wymiarach nie mniejszych niż 4,20 m x 1,00 m i H = 2,40 m; g) Jagodne: huśtawka wagowa - tradycyjna o wymiarach nie mniejszych niż 3,00 m x 0,40 m i H = 0,50 m; h) Jeże: huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m; i) Karpa: zjeżdżalnia pojedyncza o wymiarach nie mniejszych niż 4,20 m x 1,00 m i H = 2,40 m; j) Karwik: huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m oraz karuzela czteroramienna z podestem z blachy aluminiowej ryflowanej o Ø podestu nie mniejszej niż 1, 50 m; k) Kocioł Duży: zjeżdżalnia pojedyncza o wymiarach nie mniejszych niż 4,20 m x 1,00 m i H = 2,40 m; l) Łysonie: huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m oraz zjeżdżalnia pojedyncza o wymiarach nie mniejszych niż 4,20 m x 1,00 m i H = 2,40 m; m) Wąglik: huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m; n) Jaśkowo: huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m; o) Zdory: zjeżdżalnia pojedyncza o wymiarach nie mniejszych niż 4,20 m x 1,00 m i H = 2,40 m; 2) zamontowaniu urządzeń w nowych miejscach przeznaczonych na place zabaw w następujących miejscowościach: a) Borki: sprężynowiec podwójny o wymiarach nie mniejszych niż 2,00 m x 0,30 m i H = 0,50 m, huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m oraz zestaw: zjeżdżalnia + przeplotnia + drabinka pionowa o wymiarach nie mniejszych niż 4,10 m x 4,20 m i H zestawu = 2,50 m; b) Zawady: sprężynowiec podwójny o wymiarach nie mniejszych niż 2,00m x 0,30 m i H = 0,50 m, huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m oraz zestaw: zjeżdżalnia + przeplotnia + drabinka pionowa o wymiarach nie mniejszych niż 4,10 m x 4,20 m i H zestawu = 2,50 m; c) Kwik: huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m, huśtawka wagowa - tradycyjna o wymiarach nie mniejszych niż 3,00 m x 0,40 m i H = 0,50 m oraz sprężynowiec o wymiarach nie mniejszych niż 0,90 m x 0,30 m i H = 0,50 m; d) Pilchy: karuzela czteroramienna z podestem z blachy aluminiowej ryflowanej o Ø podestu nie mniejszej niż 1, 50 m, sprężynowiec podwójny o wymiarach nie mniejszych niż 2,00 m x 0,30 m i H = 0,50 m oraz huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m; e) Pogobie Tylne: huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m, huśtawka wagowa - tradycyjna o wymiarach nie mniejszych niż 3,00 m x 0,40 m i H = 0,50 m oraz sprężynowiec o wymiarach nie mniejszych niż 0,90 m x 0,30 m i H = 0,50 m; f) Uściany: huśtawka z dwoma siedziskami prostymi o wymiarach nie mniejszych niż 3,70 m x 2,00 m i H = 2,30 m, sprężynowiec o wymiarach nie mniejszych niż 0,90 m x 0,30 m i H = 0,50 m oraz piaskownica o wymiarach nie mniejszych niż 3 m x 3 m; g) Trzonki: karuzela czteroramienna z podestem z blachy aluminiowej ryflowanej o Ø podestu nie mniejszej niż 1, 50 m, sprężynowiec podwójny o wymiarach nie mniejszych niż 2,00 m x 0,30 m i H = 0,50 m oraz huśtawka pojedyncza z jednym siedziskiem prostym o wymiarach nie mniejszych niż 2,00 m x 2,00 m i H = 2,30 m. Wszystkie elementy wyposażenia placów zabaw będące przedmiotem zamówienia powinny spełniać postanowienia norm PN-EN 1176 od 1 do 7.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 66819,35 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
CROQUET s.c. Andrzej Cieślawski, Adam Wronecki, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Szczodre, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
Cena wybranej oferty: 66819,35
Oferta z najniższą ceną: 66819,35 oferta z najwyższą ceną: 66819,35
Waluta: PLN.
Data powstania: piątek, 10 lip 2009 09:37
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2009 10:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2009 08:33
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1782 razy