BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

dzierżawa gruntu z przeznaczeniem pod ogródek
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

- Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Wojska Polskiego,
- Numer działki – część 336,
- Numer KW – 12303,
- Powierzchnia nieruchomości – 35 m2,
- Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
- Roczna wysokość czynszu – 30 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat, w przypadku zmiany przeznaczenia gruntu na cele inne niż rolne, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., położona jest na obszarze 1MW – teren przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi, urządzeniami rekreacji i zielenią przydomową.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem Burmistrza Pisza, poczynając od 1 stycznia następnego roku.
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 lipca 2009 r. do dnia 3 sierpnia 2009 r.
Data powstania: poniedziałek, 13 lip 2009 09:17
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lip 2009 11:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 sie 2009 08:32
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1164 razy