BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/24/09

Działając w oparciu o art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./ Burmistrz Pisza zawiadamia, przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie wodociągu wiejskiego /zewnętrznej sieci wodociągowej oraz przyłączy domowych/ w m. Kociołek Szlachecki, gm. Pisz, na działkach o numerach ewidencyjnych 127/253, 127/254, 127/20, 127/97, 127/98, 127/34, 127/32, 127/31, 127/255, 127/83, 127/58, 127/27, 127/25, 127/24, 127/21, 127/29, 127/19, 148/5, 127/3 położonych w obrębie Szczechy Wielkie, gm. Pisz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi w/w postępowania. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, pokój Nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Po upływie terminu wskazanego w obwieszczeniu zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości, przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kociołek Szlachecki.
Data powstania: środa, 15 lip 2009 14:33
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2009 13:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lip 2009 14:08
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1075 razy